Biblia naucza, że:

Pismo Święte jest natchnionym Słowem Boga
2 Tym.3;16, Hbr.1;1-2, 2P.1;20-21, 2P.3;15-16, Obj.22;18-19

Bóg jest jeden
5Moj.6;4, Iz.45;5-6, Iz.46;9-10, Mar.12;29, J.17;3, 1Kor.8;6, Gal.3;20, Ef.4;6, 1Tym2;5, 1Tym.1;17

Głową Chrystusa jest Bóg
Mat.28;18, Mar.15;34, J.5;30, J.7;16, J.8;28, J.14;10,28, J.20;17, Dz.Ap.1;7, 1Kor.3;23, 1Kor.11;3, 1Kor.15;24, 2Kor.11;31, 1P.1;3, Obj.1;1, Obj.2;28, Obj.3;12

Sprawiedliwość jest darem Boga
Ps.24;5, Iz.54;17, Mat.6;33, Rz.3;21,26, Rz.4;22,24-25, Rz.10;3, 1Kor.1;30, 2Kor.5;21, Fil.3;9

Słowo Boga jest Jego duchem lub mocą
Job.26;13, Ps.33;6,9, Ps.104;30, Ps.107;20, Iz.40;13, Jer.10;12, Jer.51;15-16, J.1;1, 1Kor.1;18,21, Hbr.11;3

Duch Święty jest mocą Boga
Iz.11;2-3, Łk.1;35, Łk.4;18, Łk.24;49, J.14;26, Dz.Ap.1;8, Dz.Ap.8;17-20, Dz.Ap.10;38, 1Kor.2;10

Jezus miał naszą naturę
Rz.8;3, 2Kor.5;21, Gal.4;4, Hbr.2;14,17, Hbr.4;15, Hbr.5;7-9

Człowiek jest sprawcą grzechu
1Moj.6;5, Kaz.Sal.9;3, Mat.15;19, Rz.5;12, Rz.7;18-21, Gal.5;19-21, Jak.1;14-15, Jak.4;1

Przez Chrystusa Bóg oferuje ludziom życie wieczne
J.3;16, J.11;25-26, Dz.Ap.3;15, Dz.Ap.4;12, Hbr.12;2, 2Kor.5;18-19, Kol.1;18-23, 1J.5;11-12, Obj.1;18

Nieugaszony ogień
Hebrajskie słowo „szeol” i greckie „hades”, „gehenna” i „tartaros” powszechnie tłumaczone jako „piekło” nie oznaczają miejsca wiecznych kaźni lecz: „grób”, „otchłań”, „miejsce pochówku zmarłych”.
Iz.66;24, Jer.7;20, Jer.17;27, Jer.21;12, Ez.21;4, Mat.3;12, Mat.13;30, Mar.9;43, Jud.7

Ziemia będzie dziedzictwem sprawiedliwych
Ps.37;9,11,22,29,34, Ps.72;19, Prz.Sal.2;21, Prz.Sal.10;30, Prz.Sal.11;31, Jer.23,5, Dan.7;27, Mat.5;5, Obj.5;10, Obj.11;15

Teksty paralelne:
Łk.6;23 – Mat.19;27-29 Mat.5;12 – Obj.22;12 Kol.3;1-2 – Fil.3;20
Hbr.2;14 – Rz.8;3 Mat.6;20 – Kol.3;4 Mat.19;21 – Łk.14;14

Powtórne przyjście Chrystusa
Mat.16;27, Mat.24;39, Łk.18;8, Łk.19;11-27, J.14;3, Dz.Ap.1;11, Dz.Ap.3;20, Fil.3;20,21, Kol.3;4, 1Tes.1;10, 1Tes.4;16, Tyt.2;13, Hbr.9;28, Hbr.10;37, 1J.2;28, 1J.3;2, Obj.22;12,20

Królestwo Boga
– w przeszłości
2Moj.19;5-6, 1Sam.8;7, 1Sam.12;12, 1Kr.28;5, 1Kr.29;23, 2Kr.9;8, 2Kr.13;8
– jego upadek
Iz.63;17-19, Jer.14;19-21, Ez.21;25-27, Ps.89;38-44, Oz.3;4-5, Oz.13;11, Łk.21;24, J.19;15
– w przyszłości
Iz.24;23, Ez.37;21-22, Abd.17,20-21, Mich.4;6,8, Zach.14;9-16, Mat.5;34-35, Łk.1;32,33, Dz.Ap.1;6, Dz.Ap.15;16

Obietnice stanowią podstawę ewangelii
– Obietnice dane Abrahamowi
1Moj.12;1-3,7, 1Moj.13;14-17, 1Moj.17;8, 1Moj.22;17-18, 3Moj.26;42, Ps.105;9-11, Mich.7;20, Mat.1;1, Łk.1;68-73, Dz.Ap.7;5, Rz.4;13, Rz.15;8, Gal.3;8,16,18,27-29, Hbr.11;8-9,13-15,39-40
– Obietnice dane Izakowi
1Moj.26;1-3
– Obietnice dane Jakubowi
1Moj.28;3-4,13-14
– Obietnice dane Dawidowi
2Sam.7;12-16, 2Sam.23;1-5, Ps.89;3-4,34-36, Ps.132;11, Dz.Ap.2;30

Izrael – naród wybrany
Jer.30;11, Jer.31;36-37, Jer.33;24-26, Jer.46;28, Am.9;8-15, Rz.11;1,12,15,25,26

Człowiek jest istotą śmiertelną
1Moj.2;17, 1Moj.3;17-19,22, Iz.2;22, Iz.40;6-8, Rz.5;12, Jak.4;14

Śmierć jest końcem świadomości człowieka
Ps.6;5, Ps.39;13, Ps.49;20, Ps.88;5,10-12, Ps.115;17, Ps.146;3-4, Kaz.Sal.9;5-6,10, Iz.38;18-19

Dusza nie jest nieśmiertelnym bytem w żywym człowieku. Dusza (hebr. nefesz) to żyjące stworzenie. Dusza może:
1Moj.46;26 – urodzić się,
3Moj.5;2 – dotykać,
3Moj.17;10,12, 5Moj.12;20 – jeść,
Job.33;18, Iz.38;17, Ps.56;13, Ps.86;13 – pójść do grobu,
Ps.89;48 – potrzebuje zmartwychwstania,
Jer.2;34 – ma krew,
Ez.18;4 – umiera

Wierzący powinni przyjąć chrzest
Mat.3;13-15, Mat.28;19, Mar.16;16, J.3;5,22-26, Dz.Ap.2;36-38, Dz.Ap.8;36, Dz.Ap.9;18, Dz.Ap.22;16, Rz.6;3-8, Gal.3;27, Ef.4;5, Kol.2;12, Hbr.10;22, 1P.3;20-21

Odstępstwo
Łk.18;8, Dz.Ap.20;29-30, 2Tes.2;3-11, 1Tym.4;1-3, 2Tym.4;3, 2P.2;1-2, 1J.2;18, 1J.4;1-5, Obj.17;1-3, Obj.18;3,23