Lekcja 10 – Królowie Izraela 1100 – 600 r p.n.e

Gdy Izrael prosił Samuela o króla, Bóg powiedział prorokowi, że w ten sposób Izrael odrzuca nie Samuela jako przywódcę, ale samego Boga, który jest ich Królem – I Sam. 8, 7; 10, 17–19.

 1. Ich pierwszym królem

był Saul – przewyższający cały lud o głowę – król ludu Izraela – I Sam. 10, 23–24.

Nieposłuszeństwo Saula i kara – I Sam. 13, 8–14; 15, 3, 8–9, 18–19, 22, 23.

 1. Drugim królem
 • był Dawid – mąż według Bożego serca – nie doskonały, ale pełen wiary, kochający Boga i Jego Słowo, prawdziwie żałujący swoich grzechów – II Sam. 2.
 • Przymierze Boga z Dawidem – Bóg przyrzekł mu Syna (Jezusa), który miał zasiąść na jego tronie na zawsze – I Kron. 17; II Sam. 23, 1–5; Łuk. 1, 32; Dz. 2, 29–35; Ps. 89, 34–36; Jer. 33, 14–22.
 1. Salomon
 • rozpoczął swe panowanie roztropnie – prosząc o mądrość – I Król. 3, 5–15.
 • Jego pokojowe panowanie – I Król. 4, 25.
 • Budowa Świątyni – I Król. 6, 2; II Kron. 3.
 • Małżeństwa z cudzoziemskimi kobietami – pouczenie – I Król. 11, 1–13; I Kor. 7, 39; II Kor. 6, 4–18.
 1. Królestwo

podzielone – I Król. 12, 1–24.

 1. Królestwo Izraela
 • (10 pokoleń). Pierwszy król Jeroboam – stolica w Samarii – I Król. 12, 25–28.
 • Wszystkie niegodziwości królów. Izrael sprowadzony na manowce – I Król. 16, 29–33.
 • Prorocy Boga przestrzegają Izrael, by odwrócił się od swoich niegodziwości – I Król. 18, 16–40.
 • Ostatni król – Ozeasz – II Król. 17, 6. Izrael w niewoli asyryjskiej z powodu swego odstępstwa. Izraelici rozproszeni pomiędzy narodami; nie wrócili już z niewoli.
 1. Królestwo Judy
 • (dwa pokolenia) – Juda i Beniamin. Król Rechabeam – stolica Jerozolima – I Król. 12, 1–24.
 • Niektórzy królowie prawi – Hiskiasz i Jozjasz – II Kron. 29, 1–5; II Król. 22, 1–2. Większość królów nieprawych. Ostrzeżenie udzielone im przez proroka – Ez. 21, 25–27. Ostatni król – Sedekiasz. Uprowadzeni w niewolę za swe nieprawości przez Nebukadnesara, króla Babilonu – II Kron. 36, 11–21.
 • Niewola babilońska przez 70 lat (Daniel) – Jer. 29, 10.
 • Zezwolenie na powrót na mocy edyktu Cyrusa, króla perskiego – II Kron. 36, 22–23. Wyprowadzenie z niewoli przez Ezdrasza i Nehemiasza – Ezdr. 1, 2–3; Neh. 1.
 • Odbudowanie miasta i świątyni w Jerozolimie. Królestwo ma charakter „wasalny” wobec państwa Medów i Persów, a potem Greków i ostatecznie Rzymian (narodziny Jezusa). Jerozolima ostatecznie zburzona przez imperatora rzymskiego Tytusa w roku 70 n.e., Żydzi ulegają rozproszeniu na cały świat – Łuk. 21, 20–24.
 1. Królestwo Boże

nie zostanie ustanowione aż do czasu przyjścia Chrystusa – Ez. 21, 25–27 – jako wypełnienie obietnic danych Abrahamowi i Dawidowi – nowina Ewangelii – Am. 9, 11; Łuk. 1, 32–33; 19, 11; Dz. 1, 6–11; Ez. 37, 22; Zach. 8, 22–23.

 1. Przed powrotem Chrystusa

Żydzi zostaną ponownie zgromadzeni i staną się jednym narodem w Izraelu – Ez. 37.

Pytania kontrolne

 1. Kogo odrzucił lud Izraela, kiedy proszono Samuela o wybór króla?
 2. Kto był pierwszym królem Izraela, jakim był on człowiekiem?
 3. Dlaczego został on później odrzucony przez Boga?
 4. Kto był drugim królem Izraela, jakim był on człowiekiem?
 5. Na czym polegało przymierze, które Bóg zawarł z Dawidem?
 6. Kto był owym obiecanym synem?
 7. Czy ta obietnica się spełniła?
 8. Kiedy obietnica ta zostanie wypełniona w zupełności?
 9. Kto był następnym królem po Dawidzie?
 10. Czy rozpoczął swe panowanie właściwie? O co poprosił Boga?
 11. Jak został sprowadzony z dobrej drogi? Jaką płynie stąd nauka dla nas?
 12. Czy panowanie Salomona przebiegało w pokoju? Jakie szczególne dzieło wykonał?
 13. Kto był synem Salomona i co wydarzyło się na początku jego panowania?
 14. Jak zostały podzielone plemiona?
 15. Kto rządził Izraelem?
 16. Kim posłużył się Bóg, by ostrzec Izraela, aby ten zawrócił ze swych niegodziwych dróg?
 17. Czy Izrael miał jakichś prawych królów?
 18. Kto był ostatnim królem Izraela? Co stało się za czasów jego panowania?
 19. Kto był królem Judy, kiedy plemiona zostały podzielone?
 20. Czy Juda miała jakichś prawych królów? Jeśli tak, wymień imię choć jednego z nich.
 21. Jakie szczególne ostrzeżenie zostało dane Judzie przez proroka Ezechiela?
 22. Kto był ostatnim królem Judy i co stało się za czasów jego panowania?
 23. Jak długo trwała niewola babilońska?
 24. Kto wydał edykt zezwalający Judzie na powrót do Jerozolimy?
 25. Kim byli dwaj namiestnicy, którzy prowadzili Żydów na powrót do ich ziemi i jaką szczególną pracę wykonali?
 26. Czy mieli oni kiedykolwiek jeszcze króla?
 27. Jaki naród sprawował kontrolę nad ziemią Kanaan po upadku Medo–Persji?
 28. Jak i przez kogo została ostatecznie zburzona Jerozolima?
 29. Czy Królestwo Boże zostanie kiedykolwiek odbudowane?
 30. Czy ponowne zgromadzenie się Izraela jako narodu jest wypełnieniem się słów proroctwa?