Lekcja 1 – Biblia

Biblia jest natchnionym Słowem Boga. Każdy, kto jasno rozumie jej przesłanie i jest posłuszny jej nakazowi przyjęcia chrztu w imię Chrystusa, ma – dzięki Bożemu miłosierdziu – nadzieję na życie wieczne na ziemi, kiedy Jezus powróci. Warunkiem zbawienia jest zgodne z nauką biblijną postępowanie. To stanowi podstawę wierzeń Braci w Chrystusie (Chrystadelfian).

 1. Autorstwo
 • Biblia jest spisana przez ludzi, którzy zostali natchnieni przez Boga w tym właśnie celu, by zapisali Jego przesłanie skierowane do ludzkości.
 • „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresy tych dni, przemówił do nas przez Syna…” Hebr. 1, 1–2.
 • „Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym” II Piotra 1, 21.
 • Stary Testament został spisany przez ludzi wybranych przez Boga, m.in.: przez Mojżesza, Jozuego, Samuela, Dawida, Salomona, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela i innych proroków. Natomiast Nowy Testament spisali uczniowie Jezusa, m.in. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Paweł, Piotr, Jakub i Juda.
 1. Natchnienie

Natchnione autorstwo Biblii jest gwarancją, że jest ona księgą godną zaufania i bezbłędną (za wyjątkiem pomyłek wynikających z tłumaczenia). Ponadludzkiego autorstwa Biblii dowodzą jej dokładne proroctwa, jej wewnętrzna spójność i zawarte w niej szczegóły naukowe, archeologiczne i historyczne.

Biblia mówi:

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” II Tym. 3, 16.

„Słowo Twoje jest prawdą” Jana 17, 17.

Patrz także: II Tym. 3, 15; Rzym. 15, 4; Ps. 119, 105; 119, 130; Ps. 138, 2; Iz. 8, 20.

Wewnętrzna spójność tekstu

Biblia składa się z 66 ksiąg spisanych w przeciągu 1400 lat, a jednak dotyczy tego samego tematu i zawiera tę samą, niezmienną naukę.

Nauka, archeologia i historia

Chociaż Biblia nie jest podręcznikiem do powyższych dziedzin wiedzy, to za każdym razem, kiedy nawiązuje do nich, ma  – co potwierdzają późniejsze odkrycia –  rację.

 • „Życie ciała jest we krwi,” III Mojż. 17, 11 –  to twierdzenie zapisano w Biblii około 1500 lat p.n.e. Jego prawdziwość odkrył William Harvey dopiero w roku 1616 n.e..
 • Zjawisko cyrkulacji wód opisano w Biblii – Kazn. 1, 6–7 – około 1000 roku p.n.e.
 • Biblijne zapisy dotyczące potopu, istnienia wielu miast, jak np. Ur czy Jerycho, oblężenie Jerozolimy przez Asyrię – wszystko to potwierdziły późniejsze odkrycia archeologiczne.

Wypełnione proroctwa

dowodzą ponadludzkiego autorstwa Biblii.

Zob. Am. 3, 7; II Piotra 1, 19.

Przykłady:

 • Odrzucenie i powtórne zgromadzenie Izraela – Ez. 21, 25–27; Łuk. 21, 20–24; Ez. 36; 37; 38; V Mojż. 28, 25; 28, 36–37; 28, 52–53; 28, 62–68.
 • Ukaranie Tyru – Ez. 26.
 • Upadek Babilonu – Iz. 14, 4–23.
 • Posąg Nebukadnesara – Dan. 2.
 1. Cel

 Celem Biblii jest pouczenie nas o Bogu i oznajmienie nam Jego planu zbawienia poprzez Ewangelię (tj. Dobrą Nowinę) o Królestwie Bożym. Mar. 1, 14–15; Łuk. 8, 1.

Ewangelia głoszona w Starym Testamencie:

Gal. 3, 8; Łuk. 24, 25–27; 24, 44–45; Dz. 28, 22–24.

Ewangelia głoszona w Nowym Testamencie:

Mat. 4, 23; 9, 35.

 1. Jedyna nadzieja zbawienia dla człowieka

istnieje poprzez zrozumienie Biblii, uwierzenie w jej nauki i posłuszeństwo okazane jej przykazaniom przez ochrzczenie się:

Mar. 16, 15–16; Gal. 1, 6–12; Efez. 2, 11–13; Dz. 4, 10–12; Jana 3, 3–5.

 1. Biblia mówi nam, że wielu odrzuci Ewangelię

Jezus i Paweł mówią o czasie, kiedy niewielu przyjmie naukę Ewangelii:

Mat. 7, 13–14; Dz. 20, 29–31; II Tes. 2, 1–8; II Tym. 4, 1–4; II Piotr 3, 3–4.

 1. Biblię należy przyjąć zgodnie z zasadą:

„Co jest napisane? Jak czytasz?” (Łk. 10, 26; Dz. 26, 22; I Kor. 4, 6; II Kor. 1, 13)

Sen Nebukadnesara 

„Jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach” – Dan. 2, 28

 

Pytania kontrolne

 1. Dlaczego chcesz się ochrzcić?
 2. Co stanowi podstawę wiary Braci w Chrystusie?
 3. Kto napisał Biblię? Przytocz odpowiednie wersety.
 4. Czy Biblia jest w całości prawdziwa i godna zaufania?
 5. Czy Biblia zawiera jakiekolwiek błędy?
 6. Czy Biblia jest księgą natchnioną? Co to znaczy? Przytocz odpowiednie wersety.
 7. Czy istnieją jakieś inne natchnione księgi?
 8. Podaj kilka przykładów dowodzących ponadludzkiego autorstwa Biblii.
 9. W jakim celu istnieje Biblia?
 10. Jakie jest przesłanie Ewangelii?
 11. Dlaczego sądzisz, że inne religie nie głoszą prawdziwej nauki?
 12. Na czym polega nasz obowiązek wobec Biblii?