Lekcja 8 – od Jakuba do Prawa Mojżesza 1900 – 1600 r p.n.e

 1. Obietnice zostały powtórzone

Jakubowi – I Mojż. 28, 10–14. Dwie żony Jakuba to Lea i Rachela – I Mojż. 29, 16–30. Imię Jakub zostało zmienione na Izrael (wg Konkordancji Stronga: będzie rządził [jako/niczym] Bóg) – I Mojż 32, 28. Jego dwunastu synów dało początek dwunastu pokoleniom Izraela. Synowie Lei to: Ruben, Symeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon. Zrodzeni z niewolnicy Zilpy: Gad i Aszer. Synowie Racheli: Józef, Beniamin. Zrodzeni z niewolnicy Bilhy: Dan i Neftali.

 1. Józef

I Mojż. 37–50. Miał dwa sny. Został sprzedany do Egiptu. Był zarządcą domu Putyfara. Potem uwięziony. Wytłumaczył znaczenie snów lokaja i piekarza. Objaśnił sen faraona. Był sławny w Egipcie i w sąsiednich państwach. Jakub posłał swoich synów po zboże do Egiptu. Symeon stał się tam zakładnikiem. W drugą podróż do Egiptu bracia wyruszyli z Beniaminem. Józef posłał po Jakuba. Jakub i jego rodzina (siedemdziesiąt osób – II Mojż. 1, 5) osiedlili się w Goszen i ród ich rozrósł się znacznie. Powody, dla których Józef został wysłany do Egiptu wyjaśnia I Mojż. 50, 20.

 1. Izrael

pozostawał w niewoli w Egipcie – II Mojż. 7, 14.

 1. Mojżesz

II Mojż. 2–15. Wykształcony w pałacu faraona zabija Egipcjanina (ma wówczas 40 lat). Ucieka do ziemi Midianitów. Żeni się. Ukazuje mu się płonący krzew (ma wtedy 80 lat). Objawione imię Boże – II Mojż. 3, 14–15. Mojżesz powraca do Egiptu. Spotyka Aarona, dokonuje cudownych znaków wobec Izraela – II Mojż. 4, 1–9; 29–31 – i wobec faraona – II Mojż. 7, 8–13. Dziesięć plag – woda przemieniona w krew, żaby, komary, muchy, śmierć bydła, wrzody, grad, szarańcza, ciemności, śmierć pierworodnych – II Mojż. 7–11. Pascha – II Mojż. 12 – i jej znaczenie w związku z Chrystusem. Izrael wychodzi z Egiptu 430 lat po pierwszej obietnicy danej Abrahamowi – II Mojż. 12, 40 (ponad 600 000 osób). Słup obłoku we dnie a ognia w nocy prowadzi Izrael – II Mojż. 13, 21–22. Przejście przez Morze Czerwone – II Mojż. 14 – symboliczny chrzest w Mojżesza – I Kor. 10, 2. Zobacz podsumowanie w Dz. 7, 15–36 i Hebr. 11, 24–29.

 1. Izrael
 • nie udał się bezpośrednio do Ziemi Obiecanej (Kanaan), ale był prowadzony na południe, na górę Synaj – II Mojż. 16, 1.
 • Izraelici skarżyli się na brak wody. Bóg dał im wodę w cudowny sposób. Mara i Horeb – II Mojż. 15, 22–27; 12, 1–7.
 • Skarżyli się na brak pożywienia. Bóg w cudowny sposób dał im mannę i przepiórki – II Mojż. 16.
 • Bóg objawia się Izraelowi na górze Synaj – II Mojż. 19.
 • Izraelici są ludem wybranym przez Boga, tworzą Królestwo Boże – II Mojż. 19, 5-6. Królowie Izraela zasiadali na tronie Jahwe – II Krn. 9, 8; I Krn. 28, 5.
 • Królestwo to istniało, dopóki Bóg go nie obalił z powodu niegodziwości Izraela 1014 lat później, za panowania Sedecjasza, ostatniego króla Judy – jak głosi proroctwo Ezechiela 21, 30–32.
 • Królestwo będzie przywrócone wówczas jedynie, gdy powróci Chrystus – „ten, który ma do niego prawo”.
 • Ponieważ Królestwo Boże będzie opierać się na Królestwie Izraela, jak to było w przeszłości, i ponieważ Jezus i ci, których pierwotnie dotyczyła obietnica, byli Żydami, Jezus mówi: „zbawienie pochodzi od Żydów” – Jan 4, 22. Zob. także V Mojż. 5, 6–7; 14, 2.
 • Poganie (nie–Żydzi) mogą mieć nadzieję na owo Królestwo Boga przez wiarę w obietnice i przez symboliczne „wszczepienie” do narodu Izraela – Rzym. 11, 17–22.

Pytania kontrolne

 1. Jakie imiona nosiły żony Jakuba?
 2. Jak zmienił swe imię Jakub?
 3. Ilu synów miał Jakub? Wymień imiona kilku z nich.
 4. Podaj w zarysie historię Józefa.
 5. Wyjaśnij znaczenie kilku spośród snów wytłumaczonych przez Józefa.
 6. Jak Biblia wyjaśnia przyczynę, dla której Józef został sprzedany do Egiptu?
 7. Ilu Izraelitów przybyło do Egiptu i gdzie się osiedlili?
 8. Jak Egipcjanie traktowali Żydów po śmierci Józefa?
 9. Kto miał wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?
 10. Podaj w zarysie historię Mojżesza do momentu, w którym Bóg przemówił do niego z płonącego krzewu.
 11. Ile lat miał Mojżesz, kiedy opuścił Egipt i jak długo przebywał w ziemi Midianitów?
 12. Kto pomagał Mojżeszowi po powrocie do Egiptu?
 13. Jakie znaki ukazał Mojżesz Izraelowi i faraonowi?
 14. Ile było plag? Wymień kilka, łącznie z ostatnią.
 15. Jakie szczególne przygotowania poczynił Izrael przed nadejściem ostatniej plagi i pod jaką nazwą stały się one odtąd znane?
 16. Jakie miało to znaczenie i na kogo wskazywało w przyszłości?
 17. Czy Żydzi nadal świętują to wydarzenie?
 18. W jaki sposób Izrael był prowadzony po opuszczeniu Egiptu?
 19. Co wydarzyło się nad Morzem Czerwonym?
 20. Dokąd udał się Izrael po przekroczeniu Morza Czerwonego?
 21. W jaki sposób Izraelici byli żywieni na pustyni?
 22. Jak otrzymywali wodę?
 23. W jakim celu Bóg wezwał Mojżesza na górę Synaj?
 24. Co powiedział Izraelowi Bóg na górze Synaj i jaka była odpowiedź Izraela?
 25. Czy Izrael stanowił Królestwo Boga na ziemi?
 26. Czy to Królestwo nadal istnieje?
 27. Dlaczego i kiedy zostało ono obalone?
 28. Przytocz werset zapowiadający obalenie tego Królestwa.
 29. Kiedy i przez kogo zostanie ono odbudowane?
 30. Co miał na myśli Jezus, gdy powiedział: „Zbawienie pochodzi od Żydów”?
 31. W jaki sposób nie–Żydzi mogą zostać zbawienie?