Lekcja – 11 – powrót Chrystusa

Chrystus powróci nieoczekiwanie – potrzeba czujności – Mat. 24, 30–51; Łuk. 21, 34–36.

 1. Po powrocie Chrystus

wskrzesi zmarłych i będzie ich sądził według ich wiary i czynów. Tym, którzy zasłużą, okaże swoją łaskę i miłosierdzie i obdarzy ich życiem wiecznym. Ci, którzy na to nie zasłużą, umrą i nigdy już nie powrócą do życia. Dan. 12, 1–3; II Tym. 4, 1–6; Dz. 17, 31; Jan 5, 27–29; II Kor. 5, 10; Mat. 25; I Kor. 15, 50–58; Obj. 20, 6; 22, 12.

 • Ci, którzy przyjęli chrzest i w związku z tym są odpowiedzialni przed Chrystusem, będą wskrzeszeni – Łuk. 12, 37–48; Rzym. 2, 12; I Tes. 4, 14.
 • Wiedza pociąga za sobą odpowiedzialność – Rzym. 4, 15.
 • Wielu nigdy nie powstanie z martwych – Iz. 26, 13–14; Ps. 49, 20; Jer. 51, 57; Kazn. 9, 5.
 1. W czasie powrotu Chrystusa

naród Izraela zostanie zaatakowany. Najeźdźcy zostaną zniszczeni przez Chrystusa – Ez. 38 i 39; Dan. 11, 38–45; Zach. 14, 1–9; Joel 3, 9–17.

 1. Izrael rozpozna wówczas w Chrystusie

swojego Zbawiciela. Nigdy nie będzie już podzielonym narodem, jak to było w przeszłości – Ez. 37, 22; Zach. 12, 9–10. Izrael stanie się przywódcą narodów – Zach. 8, 23; Mich. 4, 8.

 1. Ewangelia będzie głoszona

wszystkim narodom, pouczając je o potrzebie poddania się Chrystusowi, który będzie wówczas królem całego świata – Obj. 14, 6–7; Iz. 2, 2–4.

Wielu nie usłucha i będą musieli być zgładzeni – Ps. 2; Dan. 2, 44; Jer. 25, 31–33.

 1. Milenium

Rozpocznie się wówczas okres tysiącletniego panowania Chrystusa, które rozciągnie się nad całym światem – Obj. 20, 4.

 • Chrystus będzie Królem – Ps. 72; Iz. 9, 6–7; Łuk. 1, 32; Jan 19, 37.
 • Jerozolima będzie stolicą świata – Jer. 3, 17; Ps. 48, 2.
 • Świątynia znajdować się będzie w środku miasta, a ziemia Izraela zostanie podzielona pomiędzy dwanaście pokoleń – Ez. 40–48. Każdy z dwunastu Apostołów władał będzie jednym pokoleniem – Mat. 19, 27–28.
 • Święci – jako królowie i kapłani – towarzyszyć będą Chrystusowi w rządzeniu śmiertelnymi ludami – Obj. 5, 9–10; 20, 4, 6; Łuk. 19, 16–19.
 • Będzie to czas pokoju i obfitości – Iz. 11, 1–9; 65, 17–25; Joel 3, 17–21.
 • Narody czcić będą Boga w Jerozolimie – Zach. 14, 16.
 1. W czasie Milenium

grzech zostanie poskromiony i ludzie będą żyć dłużej – Obj. 20, 2–3; Iz. 65, 20.

Przy końcu Milenium (tj. 1000 lat) śmiertelne narody zbuntują się przeciw Chrystusowi i zostaną zniszczone ostatecznie – Obj. 20, 7–9.

 1. Drugi Sąd

będzie miał miejsce dla śmiertelnych ludzi żyjących w czasie Milenium, jako że wówczas wszyscy, znając Chrystusa, będą mieli wobec niego swoją odpowiedzialność – Obj. 20, 11–15.

 1. Grzech i śmierć

zostaną ostatecznie unicestwione – I Kor. 15, 26; Obj. 20, 14; 21, 4.

 1. Kiedy Królestwo Boże

dobiegnie końca 1000 lat pod panowaniem Chrystusa i kiedy mieszkańcy ziemi otrzymają nieśmiertelność, Bóg objawi całą swą moc – I Kor. 15, 24–28; Obj. 21, 1–8.

Pytania kontrolne

 1. Kiedy możemy się spodziewać przyjścia Chrystusa?
 2. Co będzie pierwszym dziełem Chrystusa po jego powrocie?
 3. Co będzie zapłatą dla niegodziwych podczas sądu?
 4. Co stanie się z tymi, którzy zostaną odrzuceni?
 5. Czy po powrocie Chrystusa wszyscy zostaną wskrzeszeni?
 6. Kto jest osobą odpowiedzialną przed Chrystusem?
 7. Co stanie się z Izraelem, kiedy wróci Chrystus?
 8. Czy Izrael rozpozna wówczas Chrystusa?
 9. Czy Izrael nadal będzie podzielony na dwa królestwa?
 10. Który naród będzie wówczas przewodził światu?
 11. Co stanie się z narodami, które przeciwstawią się rządom Chrystusa?
 12. Co oznacza Milenium?
 13. Kto będzie wtedy Królem?
 14. Czy Chrystus będzie rządził całym światem?
 15. Jakie miasto będzie stolicą świata?
 16. Gdzie zostanie zbudowana świątynia?
 17. Kto będzie rządził dwunastoma pokoleniami?
 18. Jaką pracę będą wykonywać święci?
 19. Czy będzie to okres pokoju dla narodów świata?
 20. Czy ludzie w tym czasie będą żyli dłużej?
 21. Gdzie będą czcić Boga?
 22. Czy moc grzechu w tym czasie będzie w jakiś sposób kontrolowana?
 23. Co stanie się przy końcu Milenium?
 24. Co to jest: Drugi Sąd?
 25. Jaki wróg zostanie pokonany jako ostatni?
 26. Co stanie się z Królestwem po okresie Milenium?
 27. Czy jest to ta ostateczna, najważniejsza nadzieja dla tych, którzy są posłuszni Bogu?