Lekcja 9 – historia Izraela od nadania Prawa do królów 1600 – 1100 r p.n.e

Mojżesz

otrzymuje dziesięć przykazań – II Mojż. 20.

 • Mojżesz wezwany na górę Synaj, by odebrać kamienne tablice, pouczenia dotyczące ofiar i szczegóły budowy Przybytku (miejsca spotkań Boga z człowiekiem). Czterdziestodniowy pobyt na górze – II Mojż. 24, 12–18; 25, 8–9.
 • Izrael odlewa złotego cielca i oddaje mu cześć. Gniew Boga – wstawiennictwo Mojżesza – II Mojż. 32.

Przymierze Boga

z Izraelem – II Mojż. 19, 5–6, 8; 34, 10–17; V Mojż. 4, 12–13.

 • Izrael otrzymuje polecenie usunięcia tubylczej ludności z ziemi Kanaan – II Mojż. 34, 10–17.
 • Błogosławieństwa i przekleństwa – V Mojż. 28.

Ofiara mocą Prawa

jest zadośćuczynieniem za grzech – III Mojż. 1.

Arcykapłan udawał się do miejsca najświętszego raz w roku z krwią zwierzęcia jako zadośćuczynieniem za grzech ludzi i występował on jako pośrednik między Bogiem a człowiekiem – III Mojż. 16, 1–17.

Prawo Mojżesza

 • jest Starym Przymierzem – Hebr. 8; 9, 11–15.
 • Stare Przymierze ustało wraz ze śmiercią Chrystusa – Kol. 2, 13–14.

Obietnice dane Abrahamowi

 • są Nowym Przymierzem – chociaż dane wcześniej, nie zostaną wypełnione zanim Królestwo Boga nie będzie ustanowione na ziemi – Gal. 3, 16–29; Mat. 26, 28–29; Hebr. 10, 4–10, 19–24; 13, 20; Rzym. 15, 8–9.
 • Zgodnie z nowym Prawem Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem – Hebr. 9.
 • Człowiek może oczekiwać przebaczenia grzechów dzięki modlitwie przez Chrystusa.

Izrael

przygotowuje się do wejścia do Ziemi Obiecanej – IV Mojż. 13. Wysłanie dwunastu wywiadowców, po jednym z każdego pokolenia, którzy rozpoznawali krainę przez czterdzieści dni. Tylko dwaj powrócili z pomyślnymi wieściami (Kaleb i Jozue). Ludzie szemrali przeciw Bogu i mówili: „Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni obyśmy pomarli” – IV Mojż. 14, 2. Spotkała ich kara stosowna do ich słów – IV Mojż. 14, 28–29. Izraelici zostali zmuszeni powrócić na pustynię na czterdzieści lat, dopóki wszyscy, którzy mieli dwadzieścia lat i powyżej, a szemrali przeciw Bogu, pomarli.

 • Bunt Koracha, Datana i Abirama – IV Mojż. 16.
 • Mojżesz uderza skałę i zostaje ukarany – IV Mojż. 20, 1–13.
 • Jozue wskazany jako następca Mojżesza – IV Mojż. 27, 12–23.
 • Wędrówka Izraela – IV Mojż. 33.
 • Powtórne przybycie do granic Ziemi Obiecanej, śmierć Mojżesza – V Mojż. 34.
 • Wszyscy dorośli powyżej dwudziestu lat, którzy wyszli z Egiptu, z wyjątkiem Jozuego i Kaleba, już nie żyją.
 • Bóg przyrzeka błogosławieństwa Jozuemu i ludowi Izraela–Joz.1,5–9.
 • dwóch wywiadowców wysłanych do Jerycha. Rahab – Joz. 2.
 • Rzeka Jordan wyschła, by umożliwić przejście Izraelowi. Dwanaście kamieni zabranych z rzeki jako pamiątka – Joz. 4.
 • Zdobycie Jerycha (pierwsze miasto). Achan – Joz. 6; 7.
 • Zdobycie Aj – Joz. 8.
 • Podzielenie ziemi Kanaan pomiędzy dwanaście pokoleń. Dwa i pół pokolenia pozostaje na wschodnim brzegu Jordanu.
 • Umieszczenie Przybytku w Sylo.
 • Izrael rządzony przez Sędziów przez około 400 lat z Bogiem jako jego królem.
 • W następstwie niegodziwości Izraela Bóg dopuszcza ucisk ze strony sąsiednich narodów, szczególnie Filistynów – Sędz. 3, 1–11.
 • Sędziowie tacy jak Debora, Barak, Gedeon, Jefte, Samson i inni posłani przez Boga, by ocalili Izrael, kiedy lud żałował za swe grzechy.
 • Samuel – ostatnim sędzią.
 • Izrael prosi następnie o króla – I Sam. 8, 1–9.
 • Przez Samuela Bóg napomina lud, ale Izrael odmawia posłuszeństwa Jego słowom i domaga się króla – I Sam. 8, 19–21.

Pytania kontrolne

 1. Bóg dał Izraelowi Prawo. Jak zostało ono nazwane?
 2. Dlaczego Bóg nakazał Izraelowi wypędzić tubylczą ludność Kanaanu?
 3. Jaka płynie dla nas nauka z tego nakazu?
 4. Jakie błogosławieństwa przyrzekł Bóg Izraelowi w zamian za posłuszeństwo?
 5. Jaka miała spotkać ich kara za nieposłuszeństwo?
 6. Jakiemu celowi służył Przybytek i osoba Arcykapłana?
 7. Dlaczego Prawo Mojżesza jest nazwane Starym Przymierzem?
 8. Czy Prawo Mojżesza obowiązuje także obecnie?
 9. Kiedy Prawo to przestało obowiązywać?
 10. Dlaczego obietnica, którą otrzymał Abraham 430 lat przed Prawem Mojżesza, nazywana jest Nowym Przymierzem?
 11. Jak często Arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego?
 12. Czy wskazywało to na osobę Chrystusa?
 13. Jakie porównanie Arcykapłana z Jezusem Chrystusem czyni Paweł w Liście do Hebrajczyków, rozdz. 9?
 14. Kto był pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem według Starego Przymierza?
 15. Kto był pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem według Nowego Przymierza?
 16. W jaki sposób mogą być odpuszczone nasze grzechy?
 17. Ilu wysłano zwiadowców, gdy Izrael zbliżył się po raz pierwszy do ziemi Kanaan?
 18. Jak długo badali oni kraj?
 19. Jak przynieśli relację?
 20. Kto przyniósł dobre nowiny?
 21. Jak Bóg ukarał Izraela?
 22. Dlaczego zabroniono Mojżeszowi wejścia do Ziemi Obiecanej?
 23. Czy ktokolwiek dorosły spośród tych, którzy wyszli z Egiptu, wszedł do ziemi Kanaan?
 24. Ilu zwiadowców zostało wysłanych, gdy Izrael powtórnie zbliżył się do Kanaanu?
 25. Kto wprowadził Izraela do Ziemi Obiecanej?
 26. Jaką rzekę musieli przekroczyć Izraelici?
 27. Co zabrali z rzeki?
 28. Które z miast zostało zdobyto najpierw i w jaki sposób zostało ono pokonane?
 29. Kto z mieszkańców miasta został uratowany i dlaczego?
 30. Podaj nazwę drugiego zdobytego miasta.
 31. Jak podzielono krainę Kanaan?
 32. Jak nazywali się ówcześni przywódcy Izraela?
 33. Kto był Królem Izraelitów?
 34. Na czym polegało nieposłuszeństwo Izraela?
 35. Jak Bóg ukarał Izraelitów?
 36. Kto był ostatnim Sędzią?
 37. O jaką zmianę w przywództwie prosił Izrael?