Dlaczego powinniśmy przyjąć chrzest?

1. Ponieważ chrzest jest jednym z warunków zbawienia, zgodnie ze świadectwem wiarygodnych uczniów Chrystusa: „A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić …” (Dz.2,38); „I rozkazał [Piotr] ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa …” (Dz. 10,48); „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony …” (Mk. 16,16).

2. Ponieważ wszyscy, którzy wierzyli w ewangelię – taką jaką głosili apostołowie na początku – zostali ochrzczeni: „Ci więc, którzy przyjęli słowo jego [Piotra], zostali ochrzczeni …” (Dz. 2,41); „… wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjęło chrzest” (Dz. 18,8); „Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę … dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni jak i kobiety” (Dz. 8,12); „… zeszli obaj, Filip i eunuch do wody, i ochrzcił go” (Dz. 8,38); „I natychmiast opadły z oczu jego [Pawła] jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony (Dz. 9,18); „[Lidia] została ochrzczona, także i dom jej” (Dz. 16,15); „[stróż więzienny] został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy” (Dz. 16,33); „A gdy to usłyszeli [mężowie z Efezu], zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa” (Dz. 19,5).

3. Ponieważ chrzest został ustanowiony przez Boga, by grzeszni ludzie mogli żyć „w Chrystusie”: „… ochrzczeni w Chrystusa Jezusa” (Rz. 6,3); „Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa” (Gal. 3,27); „… jeśli się kto nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J. 3,5).

4. Ponieważ dla grzeszników („a wszyscy zgrzeszyli”) nie ma zbawienia poza Chrystusem: „… w Adamie wszyscy umierają” (1Kor. 15,22); „Byliście w tym czasie bez Chrystusa … nie mający nadziei i bez Boga na świecie” (Ef. 2,12); „[poganie są] dalecy od życia Bożego” (Ef. 4,18); „… wszyscy zgrzeszyli” (Rz. 3,23), „… zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz. 6,23); „Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową” (Ef. 2,13).

5. Ponieważ sam Chrystus i apostołowie byli ochrzczeni: „… przyszedł Jezus z Nazaretu i został ochrzczony przez Jana w Jordanie” (Mk. 1,9); „[Paweł] wstał i został ochrzczony” (Dz. 9,18); „[niektórzy uczniowie Jana Chrzciciela] poszli za Jezusem [i zostali jego apostołami] (J. 1,35-37).

6. Ponieważ przez chrzest uzyskujemy odpuszczenie naszych grzechów: „[ochrzcijcie się] na odpuszczenie grzechów waszych” (Dz. 2,38); „… daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje” (Dz. 22,16); „[arka Noego] jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1Pi. 3,21); „… oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów” (2Pi. 1,9); „… oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo” (Ef. 5,26).

Co to znaczy: chrzest, przyjąć chrzest?

1. Chrzest wymaga zanurzenia w wodzie: „Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? (Dz. 8,36); „Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić …” (Dz. 10,47); „Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody” (J. 3,23).

2. Chrzest jest znakiem śmierci (zanurzenie – zejście do grobu) i zmartwychwstania (wynurzenie z wody): „Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim [Chrystusem] przez chrzest w śmierć … wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci (Rz. 6,4-5); „Wraz z nim [Chrystusem] zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni …” (Kol. 2,12); „… narodzi się z wody” (J. 3,5).

Wymagane podczas chrztu całkowite zanurzenie w wodzie implikuje w rzeczywistości samo znaczenie greckiego słowa baptizo: zatopić, zamoczyć coś całkowicie (hasło nr 907 w Strong`s Exhaustive Concordance). Dlatego też słowo to stosowano w farbiarstwie, gdzie barwiony materiał musiał zostać całkowicie zanurzony w roztworze tak, by cała jego powierzchnia zmieniła kolor. Warto dodać, że „chrzest przez pokropienie” nie spełnia powyższej symboliki. Chrzest może mieć miejsce dopiero wówczas, gdy zostanie poprzedzony wiarą i zrozumieniem zasadniczych nauk Pisma Świętego (Dz. 8, 30, 35-38). Z tego powodu niemowlęta i małe dzieci nie mogą być ochrzczone.

Jaką korzyść może przynieść sama woda?

Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: żadną. Chrzest jest kwestią podporządkowania się poleceniom i nakazom Boga, który nadał znaczenie temu, co samo z siebie nie jest czymś ważnym, po to, aby Jego imię było czczone w stosowaniu i wypełnianiu tych przykazań (1Kor. 1,27-29). Bóg nakazał chrzest i jest to jeden z przejawów Jego woli; Jezus powiedział: „… ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką” (Mt. 12,50); „Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję” (J. 15,14).